Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Дейности по Коменски

 »  Програмата за учене през целия живот
 »  Междуучилищни партньорства
 »  Обучение на преподавателския състав
 »  Мрежи Коменски
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
1066277
426
24

Една от основните цели на мрежата CareerGUIDE е подпомагане на европейското сътрудничество по програмата за училищно образование Коменски.

Дейностите по Коменски обхващат всички степени на училищното образование – предучилищна, основна (начален и прогимназиален етап) и гимназиална. Те са адресирани към всички членове на образователната общност в широкия смисъл на това понятие – ученици, учители, други образователни кадри, а също и към образователни институции на местно и регионално ниво, училищни настоятелства, неправителствени организации.

КОМЕНСКИ насърчава междуучилищни партньорства, проекти за обучение на преподавателския състав и училищни образователни мрежи. КОМЕНСКИ се съсредоточава и върху такива важни въпроси като обучение в мултикултурна среда с оглед важността му за европейското гражданство, подкрепа за групите в неравностойно положение, работа за повишаване на училищната успеваемост и предотвратяване на отпадането от училище.

 

Цели

Целите на Коменски са повишаване на качеството и укрепване на европейското измерение в училищното образование преди всичко чрез насърчаване на транснационалното сътрудничество между училищата и подпомагане на професионалното развитие на преподавателите в сферата на училищното образование, както и поощряване на чуждоезиковото обучение и интеркултурното осъзнаване.

 

Дейности по Коменски

Коменски обхваща три основни дейности:

Коменски 1: Създаване на междуучилищни партньорства
Коменски 2: Обучение на преподавателския състав
Коменски 3: Изграждане на тематични мрежи

 

CareerGUIDE съдейства за сътрудничеството и обвързаността при реализирането на европейски проекти, проучва и представя примери за добри практики по дейностите на Коменски и подпомага планирането на нови проекти в областта на кариерното ориентиране.

Членовете на мрежата CareerGUIDE имат възможността да представят свои проекти (чрез онлайн формуляр), както и да обсъждат помежду си идеи за иницииране на нови проекти, свързани с кариерното ориентиране в училищата.
 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.