Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Дейности по Коменски » Обучение на преподавателския състав

 »  Програмата за учене през целия живот
 »  Междуучилищни партньорства
 »  Обучение на преподавателския състав
 »  Мрежи Коменски
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
852540
574
19

Европейските проекти за сътрудничество с цел обучение на преподавателския състав обикновено обхващат една от следните дейности:

 

Разработване, апробиране и предлагане на курсове за професионална квалификация и обучение на преподавателите

Чрез анализиране на образователните потребности и нуждите на учителите и чрез изучаване на добрите практики в различните европейски страни партньорите могат да разработят квалификационен курс и необходимите за неговото осигуряване материали за обучение на учителите (придружени, когато е необходимо, от материали за ученици). Желателно е разработеният курс да бъде прилаган в действие в продължение на няколко години от партниращите организации, както по време на проекта, така и след края му.

 

Разработване на програми за обучение на бъдещи учители

Курсовете за студентите-бъдещи учители би трябвало да са ориентирани в необходимата степен към европейското измерение в процеса на преподаване. Като се основават на сериозното познаване на добрите практики в Европа и отчитат образователните потребности и тенденции, партниращите институции могат да работят съвместно с цел да отговорят на тези потребности. Идентифицирането на специфичните нужди на ползвателите е важно с оглед подобряването на съществуващите програми за обучение и разработването на нови обучителни модули за подготовка на учители. Разработените учебни програми (или елементи от тях) трябва да бъдат приложени във възможно по-голям брой партниращи си организации за срок от няколко години, както и да бъдат разпространени сред по-голям кръг заинтересовани институции.

 

Насърчаване мобилността на студентите-бъдещи учители

Различията в организирането на професионалната подготовка на бъдещите учители е едно от главните затруднения при проектите за мобилност. Ето защо в рамките на партньорства между обучаващи институции по такъв вид проекти партньорите могат да се договорят за целите и съдържанието на обучението и да организират обмена. Обучителните дейности в чужбина трябва да разширяват в значима степен професионалната подготовка на студентите. Необходимо е те да са практически ориентирани, т.е. да включват наблюдения (вместо теоретични занимания), педагогическа практика, участие в училищни дейности. Финансирането на мобилността на студентите се осигурява в рамките на индивидулните стипендии за обучение по „Коменски”.

 

Разработване на педагогически стратегии, методи и материали за ученици със специални образователни потребности

Изключително важно е училищата да полагат грижи за учениците със специални образователни потребности, в риск от социално изключване, за децата на работници-емигранти, роми други малцинствени групи, като осигуряват висококачествено интеркултурно образование и спомагат за борбата с расизма и ксенофобията. Тези предизвикателства към училищата, а също и към институциите за подготовка на учители, налагат необходимостта от прилагането на ефективни и иновационни подходи. Проектите в тази област могат да се съсредоточат върху разработването, апробацията и популяризирането на организационни стратегии, методологии и педагогически материали, подпомагащи решаването на подобни проблеми.

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.