Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Дейности по Коменски » Междуучилищни партньорства

 »  Програмата за учене през целия живот
 »  Междуучилищни партньорства
 »  Обучение на преподавателския състав
 »  Мрежи Коменски
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
1076393
160
22

Проектите по програма Коменски допринасят за транснационалното междуучилищно сътрудничество. Те дават възможност на ученици и учители най-малко от три държави да работят съвместно по една или повече теми от взаимен интерес. Този вид сътрудничество улеснява участниците в обмена на опит, в изследването на отделни аспекти на куртурнотото и социално-икономическото разнообразие в Европа, то допринася за обогатяването на общата им култура и придобиването на умения за разбиране и приемане на различията. Целта е училищните проекти по програма Коменски да станат неразделна част от училищните дейности, да са вплетени в учебната програма, да включват ученици от различни класове и да имат възможно най-голям ефект върху училището.

Всички ученици от училището, включено в даден проект, могат да вземат участие в дейностите по него. В оптималния вариант учениците трябва да участват активно във всички етапи на проекта, включително и в планирането, организацията и оценката на дейностите. Смисълът на училищните проекти по програма Коменски е преди всичко в самия процес на сътрудничество – реализирането на проекта съвместно с партньори от други европейски страни. По проектите обикновено се изработват дневници, брошури, предмети, артистични представления, уебсайтове, CD-та и др., представящи постигнатите резултати.

 

Съществуват три типа партньорства:

 

Училищни проекти - Дават възможност на учители и ученици най-малко от три образователни институции, представящи три участващи държави, да работят съвместно в рамките на редовния учебен процес по една или повече теми от взаимен интерес. Финансовата подкрепа се отпуска за максимален срок от три години.

 

Езикови проекти - Включват участието на поне 10 ученици над 14 годишна възраст от партниращи си училища в две от страните-участнички. Основният елемент на проекта е изучаването на езици чрез работа по тема от взаимен интерес съвместно с ученици от друга държава. Продължителността на проекта обикновено е една учебна година, но може да се увеличи и до две последователни учебни години.

 

Проекти за училищно развитие - Дават възможност на училищни директори и учители най-малко от три образователни институции да обменят опит и информация за методите на преподаване, организацията и управлението на училищните дейности и други теми от общ интерес. Финансовата подкрепа се предоставя за максимален срок от три години.

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.