Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Дейности по Коменски » Програмата за учене през целия живот

 »  Програмата за учене през целия живот
 »  Междуучилищни партньорства
 »  Обучение на преподавателския състав
 »  Мрежи Коменски
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
779772
240
19

Програмата за учене през целия живот

 

Програмата за учене през целия живот се създава с Решение 1720/2006/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. Общата цел на Програмата за учене през целия живот е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.

Програмата за учене през целия живот се създава, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните-членки на ЕС, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.

Програмата за учене през целия живот подкрепя дейностите, инициирани от страните-членки на ЕС, като същевременно отразява техните отговорности относно съдържанието на образователните и обучителните системи и взима под внимание тяхната културна и езикова идентичност.

Програмата за учене през целия живот ще продължи седем години (2007-2013). Общият бюджет на програмата за седемгодишния период възлиза на 6.970 милиона евро.

ОБЩА ЦЕЛ

Засилване на обмена, сътрудничеството и мобилността между образователните и обучителните системи на Общността с цел те да могат да постигнат качество на световно ниво

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 1. Допринасяне за развитието на качествено обучение през целия живот, насърчаване на висококачественото изпълнение, иновациите и европейското измерение в системите и практиките в съответната област
 2. Подпомагане на създаването на Европейска област за учене през целия живот
 3. Принос към повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за учене през целия живот в страните-членки
 4. Засилване на приноса на ученето през целия живот към социалната кохезия, активното гражданство, диалога между културите, равенството между половете и професионалната и личностната реализация
 5. Насърчаване на креативността, конкурентността, възможностите за реализация на пазара на труда и повишаване на предприемаческия дух
 6. Допринасяне за увеличаване на участието в дейности за учене през целия живот на хора от всички възрасти, включително на тези със специфични образователни потребности и на групи в неравностойно положение, независимо от социално-икономическото им положение
 7. Подпомагане на езиковото обучение и лингвистичното разнообразие
 8. Подпомагане на разработването на ИКТ-базирани продукти, услуги, педагогически методологии и практики за учене през целия живот
 9. Засилване на ролята на ученето през целия живот в процеса на създаване на усещането за европейско гражданство, базирано върху разбирането и уважението към човешките права и демокрацията, както и насърчаването на толерантността и уважението към останалите народи и култури
 10. Подпомагане на сътрудничеството в областта на осигуряване на качеството във всички сектори на професионалното образование и обучение в Европа
 11. Насърчаване на използването на резултатите, иновативните продукти и процеси по най-добрия начин и обмяна на добра практика в областите на действие на Програмата за учене през целия живот, с цел повишаването на качеството на образованието и обучението

Структура на програмата

Четири секторни програми

 1. Коменски: училищно образование
 2. Eразъм: висше образование
 3. Грюндвиг: образование за възрастни
 4. Леонардо да Винчи: професионално образование

Страни-участнички

 

Програмата за учене през целия живот е открита за участие към следните страни:

 • 27-те страни-членки на ЕС
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
 • Турция

Националните агенции

 

Програмата за учене през целия живот се управлява предимно от националните агенции във всяка от страните-участнички, което дава възможност за повече директни контакти с обществеността.

 

Повече информация можете да получите от:

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.