Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Comenius Programm » Elukestva õppe programm

 »  Elukestva õppe programm
 »  Koolide koostöö
 »  Kooli haridustöötajate koolitamine
 »  Comenius võrgustikud
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
779772
240
20

Elukestva õppe programm (EÕP)

 

Elukestva õppe programm algatati Euroopa Parlamendi otsusega 1720/2006/EC, mis kinnitati 15. novembris 2006 Euroopa Nõukogu poolt. EÕP peamine eesmärk on elukestva õppe kaudu panustada edasijõudnud teadmistega ühiskonda, jätkusuutlikku majanduslikku arengusse garanteerimaks rohkem ja parimaid töökohti ja suuremat sotsiaalset sidusust tagades samas keskkonnakaitse tulevastele põlvedele. Täpsemalt keskendub programm infovahetuse, koostöö ja mobiilsuse arendamisse hariduse ja koolitussüsteemide vahel ühiskonnas luues seeläbi maailma tasemeviidaks.

Elukestva õppe programm on loodud liikmesriikide haridus ja koolitussüsteemide moderniseerimiseks ja sobitamiseks lähtudes Lissaboni strateegiast ning tuues Euroopa lisaväärtuse otse kodanikeni, kes osalevad programmi mobiilsuses või teistes tegevustes.

EÕP toetab ja täiendab erinevaid liikmesriikide poolt teostatavaid tegevusi aktsepteerides samas nendepoolset vastutust hariduse ja koolitussüsteemide ning kultuurse ja keelelise mitmekülgse vallas.

Elukestva õppe programm kestav 7 aastat /2007 – 2013). Programmi kogueelarve selleks ajavahemikuks on 6 790 miljonit eurot.

PEAMINE EESMÄRK

Üldeesmärk on kohandada haridussüsteemi kiiresti muutuva ühiskonna, majanduse ja tööturuga ning luua igaühe võimetele vastavad võimalused haridusele ligipääsuks ja õppimiseks.

KONKREETSED EESMÄRGID:

 1. Panustada elukestva õppe kvaliteedi arengusse populariseerides kõrget esindatust, innovatsiooni ja euroopa dimensiooni erinevates valdkonna struktuurides.
 2. Toetada Euroopa Elukestva Õppe programmi realiseerimist.
 3. Parendada elukestva õppe meetodite kvaliteeti, atraktiivsust ja ligipääsetavust liikmesriikide seas.
 4. Kindlustada Elukestva Õppe panus sotsiaalse sidususe, kodanikujulguse, kultuuridevahelise dialoogi, sugudevahelise võrdsuse ja isiklike eesmärkide saavutamise vallas.
 5. Populariseerida kreatiivsust, loomingulisust, konkureerimist ja ettevõtlikust.
 6. Panustada eri vanuses inimeste elukestvas õppes osalemisse, seal hulgas erivajaduste ja puuduses kannatavate seas hoolimata nende sotsiaal-majanduslikust taustast.
 7. Populariseerida keelteõpet ja keelelist mitmekesisust.
 8. Toetada erinevate innovatiivsete infotehnoloogiapõhiste elukestva õppe vahendite arendamist.
 9. Kindlustada elukestva õppe roll euroopa kodakondsuse loomisel, mis põhineb inimõiguste austamisel ja demokraatial, tolerantsusel ja teiste rahvaste ja kultuuride tunnustamisel.
 10. Tagada kvaliteet kõikides kutseharidussektorites Euroopas.
 11. Tagada tulemuste, innovatiivsete toodete ja protsesside parim kasutamine ning heade kogemuste jagamine elukestva õppe programmi raames, eemärgiga parendada hariduse ja koolituse kvaliteeti.

Elukestva Õppe Programmi struktuur

Valdkonnapõhised alaprogrammid:

 

 1. Comenius – kooliharidus
 2. Erasmus – kõrgharidus
 3. Grundtvig – täiskasvanuharidus ja mud haridusteed
 4. Leonardo Da Vinci – Kutseharidus ja koolitus

Osalevad riigid:

 

Aastal 2007 on programm avatud

 • 27 EL liikmesmaale
 • Island, Lichtenstein, Norra
 • Türgi

Riiklikud agentuurid

 

Elukestva Õppe Programm on suuresti organiseeritud kohaliku agentuuri/esindava organisatsiooni poolt igas osalevas riigi, millel on suurim võimalus saavutada otsene kontakt avalikkusega.

 

Edasine info on saadaval:

 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.